Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 19 2017

4051 7302 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaistsoeasy istsoeasy
Reposted fromfresia fresia viatwice twice

December 03 2017

November 25 2017

November 08 2017

Reposted fromsawb sawb viatwice twice
Pragnął, aby wszystko było jak dawniej. Coś w środku mówiło mu jednak, że na dłuższą metę nic w życiu nie zostaje takie jak dawniej i że moment, w którym człowiek zaczyna sobie zdawać z tego sprawę, stanowi smutną granicę dorosłości, po jej przekroczeniu zaś zawsze czuje się odrobinę nieszczęśliwy.
— Żulczyk
Reposted fromawkwardx awkwardx viatwice twice

November 06 2017

6157 f3ac
Reposted fromzciach zciach vianotorious-rookie notorious-rookie
7555 d689 500

yuropyon:

And yet.

Reposted fromongaku88 ongaku88 viamuviell muviell
1411 5a83

November 03 2017

3410 db51 500
Reposted fromtfu tfu viatediousuncle tediousuncle
9855 78cf 500
Reposted frombrumous brumous viaistsoeasy istsoeasy

September 27 2017

6025 134b 500
Reposted frommediocredonut mediocredonut viaojtam ojtam

September 26 2017

3092 2fe6 500
Reposted fromkabliukai kabliukai

September 14 2017

5625 6254 500
Reposted fromposzum poszum viatediousuncle tediousuncle
6618 1ed5
Reposted fromzrazik zrazik viaistsoeasy istsoeasy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl